За обработка на горива 

Монтаж на MTS-01 на горивопровода на корабен двигател.

Устройството е монтирано с байпасна връзка.

Поглед от горе, след извършения монтаж.

ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА: GE USM-FUEL (МТS)

След като премине течно гориво /бензин, дизел, мазут или друго/ през устройството GE USM-FUEL или с другата ни марка МТS, имаме де-клъстеризиране. В следствие повърхностното напрежение на течността става много близко до физически минималното за даденото вещество при дадената температура. Така се образуват много по-фини капчици при диспергиране на горивото при впръскването му под налягане в цилиндъра на двигателя, имаме по-пълно изгаряне, по малко димност и твърди частици, повишава КПД на двигателя и води до икономия на гориво.

Другото следствие е понижаване на вискозитета. Когато течността е деклъстеризирана до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното и триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитета се понижава до минималния за конкретната течност.

Тези две основни въздействия върху течните горива, правят устройствата GE USM-FUEL (МТS) желани за приложение при двигатели с вътрешно горене, особенно при големи и мощни, като корабни двигатели, например; при котли с форсунки на дизел или мазут, при дизел агрегати и др. Другото им ефикасно приложение е при горивопроводи и нефтопроводи. Поради понижаване на вискозитета, горивата ще се транспортират на по-големи разстояния с по-малко мощност и по-малко но брой междинни нагнетители помпи.

1. Устройство МТS за корабни двигатели. Това устройство бе разработено специално за корабен двигател. MTS-01 са единствените устройства, предназначени за обработка на мазут. При преминаване на мазута през MTS-01 се наблюдава значителен спад на вискозитета на мазута. MTS-01 са тествани в реални условия и работят на кораб. В следствие на спада на вискозитета температурата на подгряване на мазута бе свалена от 130 ̊ С на 90 ̊ С, което прави MTS-01 ефективени при работа на корабни котли, особено при гранични режими на работа.

Особено ефективни биха били при работа на танкери.

Ефекта при тях се изразява в три основни икономически и екологични ползи:

1. Икономия на гориво от 5-15 % в зависимост от режима на работа на котела;

2. Подобряване работата на машините, които в наши дни работят на гранично ниски обороти.

3. Еко ефект в следствие намаляването на изхвърлените в атмосферата на азотни окиси, сажди и СО от 10% до 50%.

4. Намаляване броя на моточистките, което е съществена икономия за всеки корабособственик.

Устройство GE USM-FUEL за ДВГ на локомотиви, Тежкотоварни автомобили и мощни дизелгенератори.

Това са устройства, разработени специално за обработка на бензин и дизел. Приложими са за всички типове ДВГ, като икономията е по-чувствителна при мощните двигатели с голяма консумация на гориво. Принципа на работа е същия, като са подбрани конкретни параметри на устройството в съответствие с вида гориво и мощността на двигателя. Същите устройства са приложими и при водогрейни и други промишлени котли, използващи форсунки с дизел или мазут. При изследвания на прототип на устройството от лаборатория на Кралската Шведска Академия на Науките, в реален работен процес на промишлени водогрейни котли, работещи с мазут показа намаление разхода на гориво от 4% до 6% в зависимост от режима на работа на котела. При изследвания на действието на прототипи върху работата на дизелови ДВГ на тежка строителна и транспортна техника, резултатите са още по-добри: 8% – 15% икономия на гориво и намаление на азотните окиси, сажди и СО от 30% до 50% в зависимост от режима на работа на двигателя.

 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Поради деклъстеризирането на водата до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното и триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитета се понижава до минималния за водата при дадената температура. В следствие способността на водата да разтваря достига максималната си физическа стойност. Конкретно при производството на бетон, това води до по-добро омокряне на компонентите, по-добра разтворимост на цимента и съответно много по-добра спойка. Това е потвърдено с изследвания в Химикотехнологичния университет в София, катедра Силикати, с прототип на устройството.

1. Оценени показатели

– Определена плътност на чистата циментова паста – най-малко количество вода, необходимо за постигане на номиналната плътност (ml)

– Якост на сгъстяване (σ) на проби от чиста циментова паста (MPa)

– Якост на натиск на бетонова смес

2. Състав на чиста циментова паста

Цимент 450 г + пясък 1350 г + 30% вода

3. Състав на бетоновата смес – за 1 m3 бетон

– цимент 42,5 R – 320 кг

– пясък 0 ÷ 5 мм – 820 кг

– трошен камък – 5 – 15 мм – 570 кг

– трошен камък – 15 – 20 мм – 510 кг

– вода, необходима за нормално налягане

неактивиран – 201.6 л

активиран от GE USM-В – 196.4 литра

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Получените резултати са за номиналната плътност на чистата циментова паста и якост на натиск на нейните проби.

Въз основа на тези резултати се използва само GE USM-B устройство за активиране на водата за бетонова смес със състав съгласно точка 3.

Използването на GE USM-B устройство за активиране на вода за приготвяне на бетонова смес със състав съгласно точка 3 позволява увеличаване на якостта на натиск с 15-18%.

АГРО

ЗА ПОЛИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Отново поради деклъстеризирането на водата до молекулярно ниво, значително се увеличава броя на несвързаните молекули. Тази нова структура на водата повишаване разтварящята способност на водата и с това за по-добро усвоявяне от кореновата система на растенията на намиращите се в почвата минерали, основните: азот, фосфор, калий, магнезии и допълнителните: сяра, калций, желязо и др., както и на вода. По този начин се подобрява изграждането на белтъците, основния градивен материал на растежа и развитието на растенията. Значимо се намаляват заболяванията на растенията, от една страна поради доброто «хранене» и од друга страна, поради намаления бактериален натиск в следствие подаването на дезинфекцирана вода. Цветът на листата и цветовете става по-ярък и по-наситен. Подобреният метаболизъм влияе пряко на натрупването на листната маса и развитието на кореновата система и оттам повишаване на добива. GE USМ-AGRO са приложими и при поливането на паркове и градини.

ПРИМЕРИ: Оранжерийно производство на домати и краставици

tomatoes
cocumber

Използван активизатор – GE USМ-AGRO

Ефект от повишаване на добива: домати – 15 %, краставици – 5 %

При оранжерийно производство на разсад за цветя и декоративни храсти се наблюдава над 10 % по-висока производителност.

Резултати при лук в Нова Зеландия
GEUSM-Agro – с 8% по-малко вода, 7% по-висок добив, с по-едри глави.

В агро сектора с много голям успех са приложими при обработка на води в рибовъдни ферми и ферми за скариди, тъй като решава проблема с дезинфекцията на водата без химикали, които са неприложими в тези случаи.