ФИЗИКА НА ПРОЦЕСИТЕ

УСТРОЙСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЧНОСТИ GE USM

GE USM: са единствените устройства, при които в преминаващия през тях поток течност, по хидродинамичен път, се генерират ниско и високо честотни механични колебания, кавитация и едновременно с това се въздейства с постоянно в пространството и променливо във времето на обработка магнитно поле.

Нискочестотните колебания с честота 40-350Hz се генерират от специално конструиран стъпалов винт, поставен в отвора за преминаване на течността, а високочестотните в ултразвуковата област- във вихрова камера, разположена непосредствено след винта. При определена степен на налягане, във вихровата камера възниква кавитация и кавитационни вълни. Въздействието с постоянно в пространството и променливо във времето на обработка магнитно поле се осъществява от перманентни магнити, подредени по определен начин по външната повърхнина на тялото на устройството.

 

В следствие на всички гореизброени въздействия, протичащи едновременно, с преминалата течност се случват следните промени:

  1. Деклъстеризиране на молекулите. Както е известно, молекулите на течностите се групират в клъстери, групи от молекули. Колкото по-гъста е течността, толкова повече и по-голями са тези клъстерни групи. В следствие на въздействията на GE USM, тизи клъстерни групи се разрушават до молекулярно ниво.

  2. Намаляване на повърхностното напрежение. След деклъстеризирането, повърхностното напрежение на течността става много близко до физически минималното за даденото вещество. Едно от важните следствия от това е образуване на много по-финни капчици при диспергиране на течността. Това е особенно важно при обработката на течни горива, защото повишава КПД при изгаряне.

  3. Понижаване на вискозитета. Когато течността е деклъстеризирана до молекулярно ниво, значително се намалява вътрешното и повърхностното и триене, т.е. намалява се съпротивлението при триене – вискозитета се понижава до минималния за конкретната течност.

  4. Способността на течността да разтваря достига максималната физическа стойност за дадената течност. Това се отнася за всички растворители, включително водата и има важни практични следствия.

  5. Биологично обеззаразяване. Поради генерирането на ултразвукови вълни и кавитация, в следствие на въздействията на GE USMCLEANER, намиращите се в течността микроорганизми се унищожават. При определени налягания, само при едно преминаване на течността, се унищожават до 90% от микроорганизмите, намиращи се в нея. Това води до важни практически приложения при обработката на вода, в хранително-вкусовата промишленост и др.

  6. Хомогенизиране. В следствие на кавитацията и генерирането на ултра звук, се постига максимална хомогенизация на течността или течностите, включително и трудно смесващи се или взаимно неразтворими течности, като водноразтворими и мастноразтворими например.

  7. Предотвратява се отлагането на котлен камък. Това касае конкретно облаботката на вода. В следствие на въздействията на GE USMCLEANER, калциево-карбонатните съединения, разтворени във водата, не кристализират под формата Калцит, а под формата на Арaгонит. Котленият камък е Калцит, неговите кристали са по-дребни, слепват се и образуват плътни, лесно нарастващи слоеве. Арaгонитните кристали са по-едри, не се слепват и дори имат абразивни функции.

УСТРОЙСТВАТА GE USM, ИМАТ ЕДИН И СЪЩ ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ, НЯМАТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ, НЕ ИЗИСКВАТ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДДРЪЖКА.